GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI

gestiunea deseurilor

Conform Legii 211/2011, toți deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați pentru colectare/transport deșeuri au OBLIGAȚIA să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să gestioneze corespunzător deșeurile sau să delege această obligație unei terțe persoane.
DE REȚINUT că persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, că urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Noi preluăm responsabilitatea gestiunii deșeurilor conform Legii 211/2011 în cadrul companiei dvs. și vă punem la dispoziție un specialist în managementul deșeurilor.

Externalizare Servicii Protecţia Mediului:


•Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor, prevăzute de Legea 211/2011, cu personal calificat, de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
•Identificarea problemelor şi necesităţilor, pentru conformarea la prevederile legislaţiei de mediu în vigoare:
•Asistență în identificarea deşeurilor generate, conform codului deşeurilor (HG 856/2002);
•Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
•Elaborarea şi menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;
•Raportările în aplicaţia electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM);
•Întocmirea şi transmiterea raportărilor lunare/anuale către autoritatea competentă de protecţie a mediului;
•Întocmirea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile la fondul de mediu.
•Menţinerea Autorizaţiei de Mediu, informarea permanentă a măsurilor impuse prin aceeasta;

Obţinere Autorizaţii / Avize


Autorizaţie de mediu;
Acord de mediu;
Accept de evacuare ape uzate.

+Întocmire studii de mediu

prot-mediului.2a923f37